Zorg

HOME  |  Bijzondere gebouwen  |  Zorg

Zorg

Ook de zorginstellingen in onze gemeente maken onderdeel uit van de versterkingsopgave. De Nationaal Coördinator Groningen is in 2017 gestart met het programma dat gericht is op de zorggebouwen. Het gaat hierbij om verpleeg- en verzorgingshuizen (inclusief aanleunwoningen) en woongemeenschappen en dagbesteding. Alle overige zorggebouwen (huisartsen, fysiotherapeuten, individuele woningen waar zorg verleend wordt, aanleunwoningen los in de wijk) worden meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak.

Groninger Zorgakkoord

In maart 2019 hebben acht zorgaanbieders, twee woningcorporaties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen het Groninger Zorgakkoord ondertekend. De partijen investeren gezamenlijk 331 miljoen euro in nieuwe toekomstbestendige en aardbevingsbestendige zorggebouwen. Met dit akkoord slaan de partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. De samenwerkingsafspraken zijn tevens een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

Wat gebeurt er in de gemeente?

Het zorgakkoord bevat afspraken over vernieuwing (sloop / nieuwbouw) en versterking van zorggebouwen. Voor de gemeente Loppersum betekent dit onder meer dat Wiemersheerd in Loppersum, maar ook zorgboerderijen, gebouwen voor dagbesteding en andere vormen waar 24 uurs zorg worden aangeboden, zijn meegenomen in het zorgprogramma.

Wiemersheerd

Voor Wiemersheerd is de versterking een goed moment om te kijken welke manier van wonen en zorg het beste binnen onze gemeente past, voor nu en in de toekomst. Want wanneer thuis wonen niet meer gaat, dan is het mooi als ouderen de kans krijgen om in een woonzorgcentrum in de eigen omgeving te kunnen wonen. Over mogelijkheden en invulling in relatie tot de versterking en herontwikkeling, zijn de vastgoedeigenaar en Zonnehuisgroep samen met onder andere Zorgcoöperatie Loppersum, op zoek naar een toekomstbestendige invulling van het Wiemersheerd-terrein. Ook Vereniging Dorpsbelangen wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkeling.

Foto Wiemersheerd

Foto Wiemersheerd

Hippolytushoes

Helaas is Zonnehuisgroep Noord in het voorjaar van 2019 begonnen met de sluitingsprocedure van het verzorgingshuis Hippolytushuis. Ondanks de vele gesprekken die het bestuur van Dorpscoöperatie MiddelSoam in Middelstum, samen met de gemeente en overige partijen zoals Woonzorg Nederland heeft gevoerd, is het nog niet gelukt om te komen tot een oplossing voor de huidige verzorgingshuisbewoners van het Hippolytushoes. In april/mei 2019 worden individuele gesprekken gevoerd met overgebleven verzorgingshuisbewoners, om voor elk van hen te komen tot een andere passende woonvorm, op een andere locatie.

Zoals het er nu voor staat, sluit Hippolytushoes uiterlijk 31 augustus 2019 de deuren. De gemeente Loppersum is samen met het bestuur van Dorpscoöperatie MiddelSoam nog wel in gesprek met een zorgpartij over een eventuele overname van het Hippolytushoes, Een doorstart in Middelstum behoort dan hopelijk tot de mogelijkheden.

Foto Hippolytushoes

Top