Zeerijp

HOME  |  Zeerijp

Zeerijp

Het dorp in de toekomst

Wat karakteriseert nu het dorp Zeerijp? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie.

In principe krijgt ieder te inspecteren dorp een gebiedsvisie. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de Nationaal Coördinator (NCG) begint met het uitvoeren van inspecties. Vorm, omvang en strekking kunnen verschillend zijn. In kleinere dorpen zoals Zeerijp verandert wellicht minder dan in de grotere dorpen.

Een gebiedsvisie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.

"Aanschuiven in..." levert bouwstenen voor aanvraag bij Nationaal Programma Groningen

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".  In alle gesprekken stond de vraag "Wat heb je nodig om goed te kunnen leven?" centraal. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van projectaanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. Lees meer over "Aanschuiven in... de dorpen"

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er in Zeerijp?

Inspecties en versterken

In maart 2016 is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. Niet alle dorpen komen tegelijkertijd aan de beurt; in sommige dorpen zijn al veel woningen geïnspecteerd, in andere gebeurt dat nog. Meer informatie over de inspecties in Zeerijp.

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk – vanwege de versterkingsopgave – niet in uw huis kunt wonen, wordt er voor vervangende woonruimte gezorgd. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte lees u onder Woningen ter overbrugging.

Bouwkundig versterken basisschool Zeerijp

In 2019 starten de versterkingsmaatregelen aan basisschool De Wilgenstee. Tijdens de versterking krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school, die op de speeltuinlocatie aan de Borgweg/Molenweg geplaatst wordt. Deze speeltuin is inmiddels ontruimd. De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van het tijdelijke gebouw liggen tijdelijk stil in verband met grondonderzoek. Brief over speeltuinlocatie Zeerijp.

In overleg met de speeltuinvereniging wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de speeltuin.

De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

OBS Wilgenstee wordt versterkt. Samen met de OBS Abt Emo (Westeremden) en OBS De Zandplaat (’t Zandt) vormt deze school de netwerkschool ‘Oost’. Ieder behoudt een eigen gebouw, maar werkt samen waar mogelijk. Tijdens deze versterkingsopgave wordt een tijdelijke school ingericht. De huidige gebouwen worden bouwkundig versterkt, duurzaam gemaakt en onderwijstechnisch op een eigentijdse manier aangepast.

Meer over scholen in de gemeente

Top