Wirdum

HOME  |  Wirdum

Wirdum

Het dorp in de toekomst

Wat karakteriseert nu het dorp Wirdum? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie.

In principe krijgt ieder te inspecteren dorp een gebiedsvisie. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de Nationaal Coördinator (NCG) begint met het uitvoeren van inspecties. Vorm, omvang en strekking kunnen verschillend zijn. In kleinere dorpen zoals Wirdum verandert wellicht minder dan in de grotere dorpen.

Een gebiedsvisie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.

"Aanschuiven in..." levert bouwstenen voor aanvraag bij Nationaal Programma Groningen

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".  In alle gesprekken stond de vraag "Wat heb je nodig om goed te kunnen leven?" centraal. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van projectaanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. Lees meer over "Aanschuiven in... de dorpen"

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er in Wirdum?

Inspecties en versterken

In maart 2016 is de NCG begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. Niet alle dorpen komen tegelijkertijd aan de beurt; in sommige dorpen zijn al veel woningen geïnspecteerd, in andere gebeurt dat nog. 

Meer informatie over de versterking per dorp staat in Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG
 

Versterken huurwoningen

Aantal woningen + straatnaam Eigenaar woningen Betreft Planning Status
  6 huurwoningen Kerkeweg Woningstichting Wierden en Borgen Versterken en energieneutraal maken 2018 Afgerond

Tabel: oktober 2019

Gesprekken over goede bereikbaarheid in Wirdum

Op 25 maart 2019 zijn Dorpsbelang Wirdum, projectleiders Eigen initiatief / Heft in Eigen Hand, NCG en gemeente Loppersum bijeengeweest. Deze bijeenkomst was gepland om  verwachte (bouw)activiteiten in het dorp Wirdum in kaart te brengen. Tijdens dit overleg is ook gesproken over de bereikbaarheid, want Wirdum moet tijdens de bouwactiviteiten uiteraard wel goed bereikbaar blijven. De bijeenkomst is een eerste aanzet voor afspraken die de partijen samen met aannemers, omwonenden en hulpdiensten willen maken om Wirdum bereikbaar te houden.

Overleg Wirdum

Op de stamtafel van het dorpshuis de ingekleurde kaart van Wirdum.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk – vanwege de versterkingsopgave – niet in uw huis kunt wonen, wordt er voor vervangende woonruimte gezorgd. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte lees u onder Woningen ter overbrugging.

De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

In Wirdum bevindt zich geen school. Binnen de gemeente zijn er in zes dorpen basisscholen. Ook worden er drie nieuwe kindcentra gebouwd.

Meer over scholen in de gemeente

Top