Versterkingsprogramma

HOME  |  Inwoners  |  Versterkingsprogramma

Versterkingsprogramma

Meerjarenprogramma

Van 2015 tot 2018 was het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het uitgangspunt voor het versterkingsprogramma. Dit programma werkte gebiedsgericht. Via dit programma zijn (bijna) alle woningen in de dorpen Loppersum en 't Zandt geïnspecteerd. In Middelstum, Stedum en Garrelsweer zijn ook inspecties uitgevoerd. Zo'n 200 woningen in Loppersum en 't Zandt hebben een versterkingsadvies gekregen dat wordt uitgevoerd.

Het meerjarenprogramma op de website van NCG.

KNMI-kaart (2015), basis voor het Meerjarenprogramma van de NCG ©KNMI

Nieuw versterkingsprogramma

In maart 2018 besloot het kabinet om de gaswinning voor 2030 te beëindigen. Het afnemen van de gaswinning zorgt voor een vermindering van het risico op aardbevingen. De minister besloot daarom in april 2018 het lopende versterkingsprogramma grotendeels stil te leggen. Als gemeente waren we daar niet blij mee: afspraken werden niet nagekomen en het zorgde voor grote onzekerheid.

In november 2018 is aan de gemeenten gevraagd om een nieuw versterkingsplan te maken, met als uitgangspunt de Hazard and Risk Assessment (HRA) van NAM. Via dit statistische model werden de meest risicovolle gebouwen geïdentificeerd. Over dit model waren echter de nodige twijfels.

Om de versterking weer op gang te brengen heeft de gemeente toch een plan van aanpak gemaakt. Dit plan is in december 2018 aan alle dorpen in de gemeente Loppersum gepresenteerd en is risicogestuurd. Uitgangspunt is dat alle gebouwen in de gemeente Loppersum een beoordeling op veiligheid krijgen. Omdat de ingenieurscapaciteit beperkt is, kan dat helaas niet allemaal tegelijk.
Onder Dorpen (per dorp) leest u in welke delen van de gemeente al huizen en andere gebouwen zijn geïnspecteerd of versterkt, of waar dit binnenkort gaat gebeuren.

Afstemming, aanpak & overlast

De verschillende versterkingsprojecten worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het versterken van woningen heeft uiteraard een flinke impact op bewoners en het veroorzaakt overlast, daar is helaas geen ontkomen aan. Alle partijen proberen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe wordt bepaald of een woning moet worden versterkt?

Om de versterking goed aan te pakken, moet eerst duidelijk zijn of een woning versterkt moet worden. Daarvoor zijn opnames van woningen nodig. Dit kan een eenvoudige of een uitgebreide opname zijn. Een rekenkundige beoordeling volgens de nieuwste Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR: 2018) geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om een aardbeving van 5.0 op de schaal van Richter te kunnen weerstaan.
Op basis van de opname, de bureaustudie en het bodemonderzoek wordt berekend of de woning moet worden versterkt. De NCG heeft de regie over de versterking en bepaalt samen met de gemeente welke opname waar en wanneer begint. Centrum Veilig Wonen (CVW) is uitvoerder van de versterking, in opdracht van NCG.

Een woninginspectie verloopt volgens een aantal stappen. Meer informatie over  opname en beoordeling vindt u op de website van NCG.

Maatregelen nodig? Altijd in overleg

Wanneer na opname en beoordeling van uw woning is geconstateerd dat versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn of dat een kwetsbaar element moet worden aangepakt, dan wordt een plan van aanpak voor uw woning gemaakt. Dit traject duurt meestal ongeveer een half jaar.

Uiteraard wordt dit plan met u besproken en wordt er rekening gehouden met uw wensen. Pas nadat u akkoord bent gegaan met het plan van aanpak, gaat CVW over tot het daadwerkelijk versterken van uw woning. De richtlijn waaraan uw woning minimaal moet voldoen, is de NPR die geldt op moment van beoordeling. Maar altijd geldt: zonder instemming van de eigenaar van de woning (of ander gebouw) wordt er niet versterkt.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk niet in uw huis kunt wonen omdat deze wordt versterkt, dan wordt voor vervangende woonruimte gezorgd. De tijdelijke huisvesting tijdens de versterking wordt betaald vanuit het versterkingsbudget, u hoeft hier niet voor te betalen. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte leest u onder Woningen ter overbrugging.

Alternatieven

Blijkt versterking relatief duur of zeer moeilijk uitvoerbaar? Dan kan sloop en vervolgens nieuwbouw een alternatief zijn. Rijksmonumenten worden in principe nooit gesloopt. In sommige gevallen kan uitkoop een optie zijn. U beslist echter altijd zelf welke van de aangeboden opties u kiest.

Eigen Initiatief (voormalig pilot Heft in eigen hand)

In 2016 startte de NCG met de proef 'Heft in eigen Hand'. Via dit programma konden 50 woningeigenaren de versterking zelf organiseren als particulier opdrachtgever, met hulp van een bouwbegeleider van de NCG. Inmiddels is een aantal woningen versterkt. In 2017 kreeg Heft in eigen Hand een vervolg. Het programma (dat later werd omgedoopt in Eigen Initiatief) had plaats voor 200 woningeigenaren. Circa 170 adressen zijn in 2018 voor een half jaar stilgelegd door de minister, maar konden in september weer verder. De eerste plannen krijgen momenteel vorm.
Aanmelden voor deze programma's is niet meer mogelijk. Momenteel onderzoekt de NCG of er een vervolg plaats kan vinden.

Aanpakken van acuut onveilige situaties

Soms is er een acuut onveilige situatie aan een gebouw. Het kan gaan om gebouwen die in een hele slechte staat verkeren door bijvoorbeeld aardbevingsschade, houtrot, scheve of bollende muren. Maar bijvoorbeeld ook losstaande en overhellende schoorstenen die bij een aardbeving naar beneden kunnen vallen. Dat soort zaken wordt uiteraard direct aangepakt. Uw veiligheid staat altijd voorop.

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Bel dan met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG): 0800 4444 111. Dit kan elke dag van 08.00 tot 20.00 uur.  Meer informatie over hoe u een onveilige situatie kunt melden via de website van TCMG.

Top