Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 't Zandt

HOME  |  Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 't Zandt

Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 't Zandt

De gemeente is vanaf 2016 in gesprek met Woongroep Marenland, de Nationaal Coördinator Groningen en inwoners om te komen tot een toekomstbestendig dorp in samenhang met de versterkingsoperatie. Aangezien krimp en vergrijzing actueel is in het dorp, is nagedacht over het verminderen van het aantal woningen en het bouwen van levensloopbestendige woningen, zodat oudere bewoners van 't Zandt langer in het dorp kunnen blijven wonen. Dit wordt de business case 't Zandt genoemd. Ook de ontwikkelingen rond het pand aan de Hoofdstraat 51 in 't Zandt worden hierin meegenomen.

Business case 't Zandt

De business case 't Zandt beschrijft de herstructurering van een deel van de woningvoorraad van woongroep Marenland. Het doel hiervan is een toekomstbestendige huur- en koopwoningvoorraad te realiseren in een compact dorp. Een deel van de Hink Oostingstraat wordt gesloopt en op een andere locatie kunnen toekomstbestendige en levensloopbestendige huurwoningen gebouwd worden. Dit kan op de huidige kavels van Hoofdstraat 49 ( een braakliggende kavel die in eigendom van de gemeente is) en Hoofdstraat 51 (eigendom van de NAM); hier is voldoende ruimte om 4 tot 6 levensloopbestendige huurwoningen te bouwen. Zo kunnen oudere inwoners langer in hun eigen dorp blijven wonen. Deze ontwikkeling past binnen de gebiedsvisie van ‘t Zandt die de gemeenteraad op 7 juni 2017 heeft vastgesteld.

Gebiedsvisie van het dorp ‘t Zandt

Afstemming met het dorp

De business case is op diverse momenten met het dorp besproken, onder andere binnen de projectgroep 't Zandt op de kaart. Ook is er meerdere malen aandacht besteed aan dit onderwerp in de huis aan huis verspreide nieuwsbrief 't Zandt op de kaart. Op een informatieavond op 22 maart 2017 was de business case ook een van de onderwerpen.

Nieuwsbrief 't Zandt op de kaart - editie november 2017

Naar aanleiding van het nieuws rondom de business case 't Zandt is er met het dorp afgesproken dat er een klankbordgroep in het leven wordt geroepen waarin alle ontwikkelingen rond de versterking in het dorp besproken kunnen worden.

Op 6 februari verscheen het persbericht: Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 't Zandt.

Persbericht 6 februari 2018: Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 't Zandt.

Top