't Zandt

HOME  |  't Zandt

't Zandt

Gebiedsvisie

De gemeente heeft samen met bewoners een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie staat beschreven waar die eigenheid en identiteit van ‘t Zandt nu precies in zit, wat de waarden van het dorp zijn. En hoe die behouden moeten en kunnen blijven. Zoals de monumenten rond de kerk, het ‘beleefbaar’ landschap onder handbereik, de vitale dorpsgemeenschap en voorzieningen als school, dorpshuis en busverbinding. Deze visie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.
Gebiedsvisie van het dorp 't Zandt Gebiedsvisiekaart van het dorp 't Zandt

"Aanschuiven in..." levert bouwstenen voor aanvraag bij Nationaal Programma Groningen

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".  In alle gesprekken stond de vraag "Wat heb je nodig om goed te kunnen leven?" centraal. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van projectaanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. Lees meer over "Aanschuiven in... de dorpen"

Versterkingsstrategie, kansen voor 't Zandt

Voor de versterkingsoperatie in 't Zandt zal Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een gebiedsversterkingsplan schrijven. De gemeente moest hiervoor een gebiedsvisie aanleveren. De gemeente heeft een visie gemaakt op basis van de Dorpsvisie 't Zandt, geen los zand… en op basis van het leefbaarheidsprogramma 't Zandt op de kaart! In deze visie wordt beschreven wat belangrijk is voor 't Zandt en welke actuele thema's aandacht verdienen. Uit de eerste versterkingsadviezen (van eind 2017) blijkt dat de versterkingskosten hoog zijn. Veel eigenaren mogen kiezen voor sloop en nieuwbouw en in de praktijk blijkt dat de meerderheid sloop en nieuwbouw verkiest boven versterken.

Nieuwbouw moet uiteraard toekomstgericht zijn, maar ook passen in en bij 't Zandt. Op verzoek van de gemeente heeft bureau Noordpeil (een stedenbouwkundig landschapsbureau) een analyse gemaakt van dorp 't Zandt en haar kenmerken. Het rapport moet richting geven aan de nieuwbouwopgave. Het rapport heeft geen formele status en is geen toetsingskader, maar kan mogelijk wel helpen bij het beoordelen of gewenste nieuwbouw passend is. Rapport Versterkingsstrategie, kansen voor 't Zandt

In februari 2018 is er een inloopmarkt georganiseerd voor het dorp 't Zandt. Tijdens de bijeenkomst werd een totaalbeeld van de versterkingsopgave in het dorp geschetst. Daarnaast gingen betrokken partijen met inwoners in gesprek over de toekomst van het dorp. De presentatie over het dorp 't Zandt van 21 februari 2018

'Businesscase' 't Zandt en toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 

Aangezien krimp en vergrijzing actueel is in het dorp, is nagedacht over het verminderen van het aantal woningen en het bouwen van levensloopbestendige woningen, zodat oudere bewoners van 't Zandt langer in het dorp kunnen blijven wonen. Dit wordt de business case 't Zandt genoemd. Ook de ontwikkelingen rond het pand aan de Hoofdstraat 51 in 't Zandt worden hierin meegenomen. Informatie over toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 / businesscase.

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Bijeenkomst 't Zandt 10 juli 2019

Op 10 juli 2019 is er een bijeenkomst geweest over de ontwikkelingen in 't Zandt. Er werd gesproken over plannen voor woningen aan de Molenweg,Tuinbouwstraat, Oosterstraat, Karshof, H. Oostingstraat en Hoofdstraat 49/51. Ook de stand van zaken en laatste ontwikkelingen van het Plan van Aanpak versterking (zoals in december 2018 gepresenteerd) kwam aan bod. Presentatie 't Zandt 10 juli 2019

‘t Zandt is voor de versterkingsopgave ingedeeld in ‘deelgebieden’. Elk deelgebied kent een eigen planning wat betreft inspectie en versterkingswerkzaamheden, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de woningen en gebouwen. Deze planningen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Wat gebeurt er in 't Zandt

Versterkingsadviezen en inspecties

In maart 2016 is Nationaal Coördinator Groningen (NCG) begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. Ook in 't Zandt zijn al veel woningen geïnspecteerd. Van een groot deel van de woningen die in 2016 geïnspecteerd zijn, is in november 2017 het versterkingsadvies opgeleverd. Hieruit blijkt dat de versterkingsmaatregelen in 't Zandt fors zijn; veel woningen moeten versterkt worden of er wordt onderzocht welk alternatief voor versterken passend is.
Meer informatie over de inspecties in 't Zandt.
Meer informatie over bouwkundig versterken.

Welke gebieden op welk moment worden geïnspecteerd en versterkt, staat in het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dit programma wordt telkens weer uitgebreid met nieuwe gebieden waar een versterkingsopgave wordt uitgevoerd.

Meer informatie over inspecteren en versterken staat op de website van NCG

Versterken huurwoningen

Op verschillende locaties worden huurwoningen versterkt in 't Zandt. In 2015 is een afspraak gemaakt tussen NAM en 7 woningbouwcorporaties om 1.650 huurwoningen in het aardbevingsgebied te herstellen, versterken, verbeteren en te verduurzamen. Daarnaast leidt de gebiedsgerichte aanpak van NCG ook tot versterking van een aantal huurwoningen in 't Zandt. Meer informatie over de aanpak van de huurwoningen in 't Zandt.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk – vanwege de versterkingsopgave – niet in uw huis kunt wonen, wordt er voor vervangende woonruimte gezorgd. Alles hierover leest u onder Woningen ter overbrugging.

Nieuwsbrieven 't Zandt

Klankbordgroep 't Zandt

Er is een klankbordgroep 't Zandt opgericht, want het is belangrijk dat inwoners hun mening en visie geven op de ontwikkelingen in het dorp. De klankbordgroep praat over de huidige ontwikkelingen en de toekomst van het dorp. In de klankbordgroep zitten inwoners en ondernemers uit het dorp, Dorpsbelangen 't Zandt, woongroep Marenland, NCG en de gemeente. De klankbordgroep is in april 2018 voor het eerst bijeen geweest en vergadert een aantal keer per jaar. Meer informatie kunt u krijgen bij Martin Hulshof van de gemeente.

De inwonersondersteuner

In 't Zandt is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van 't Zandt.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterking

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

OBS De Zandplaat wordt versterkt. Samen met de OBS Wilgenstee (Zeerijp) en OBS Abt Emo (Westeremden) vormt deze school voortaan de netwerkschool ‘Oost’. Ieder behoudt een eigen gebouw, maar werkt samen waar mogelijk. Tijdens deze versterkingsopgave wordt een tijdelijke school ingericht. De huidige gebouwen worden bouwkundig versterkt, duurzaam gemaakt en onderwijstechnisch op een eigentijdse manier aangepast.

Meer over scholen in de gemeente

Top