Openbare ruimte

HOME  |  Openbare ruimte

Openbare ruimte

De gemeente heeft een Afwegingskader Openbare Ruimte gemaakt. Dit kader is een leidraad voor het maken van heldere beslissingen over de mate van herinrichting of herstel van de openbare ruimte. Voorafgaand aan de vaststelling van het afwegingskader is eerst lering getrokken uit een pilotfase. Aan de hand van het afwegingskader plannen worden plannen gemaakt voor de openbare ruimte in de te versterken gebieden (zie onderstaand voorbeeld aanpak openbare ruimte). Hierbij worden de bewoners betrokken. De opgedane ervaring gebruiken we bij het herstel of herinrichten van de openbare ruimte in de andere versterkingsgebieden.

Het Afwegingskader Openbare Ruimte is te lezen op https://www.loppersum.nl/bestuur-organisatie/beleidsstukken_41643/item/openbare-werken-groen-grijs_18578.html.

Inwoners op tijd betrekken met het Lopster Model

Bij projecten in de openbare ruimte worden bewoners en belanghebbenden betrokken, conform het Lopster Model. Bij deze interactieve werkwijze wordt gestart met een bewonersbijeenkomst. Hierin wordt het doel van het project en het proces toegelicht. Ook wordt aan de aanwezige bewoners aan de hand van een enquĂȘte gevraagd hoe de openbare ruimte in hun buurt wordt gebruikt en wat moet worden behouden of juist veranderd. Op deze bijeenkomst wordt een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep gaat tijdens het ontwerpproces meedenken over de conceptplannen.

Lopster Model - Afwegingskader

Afbeelding van 'Lopster model'

Voorbeeld aanpak openbare ruimte

In Middelstum Zuid, in Loppersum Noord en in de omgeving van Project 43 in Loppersum Zuid is een begin gemaakt met de plannen voor het herstellen en (her)inrichten van de openbare ruimte. Hierbij werkt de gemeente met het afwegingskader. Tijdens de ontwerpfase worden de conceptplannen voor het herstel of de herinrichting van de openbare ruimte voorgelegd aan klankbordgroepen en waar nodig aangescherpt. Het uiteindelijke ontwerp wordt gepresenteerd aan de omwonenden.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden

Top