Eerste uitspraak rechter over aanpak TCMG

Eerste uitspraak rechter over aanpak TCMG

Rijtjeshuizen monument

Bron: TCMG
Datum: 20-05-2020

Voor het eerst heeft een rechtbank uitspraak gedaan over de wijze waarop de TCMG schades afhandelt en de wijze waarop daarbij het bewijsvermoeden wordt toegepast. De rechtbank bevestigt dat de TCMG dat op een juiste manier doet.

De zaak draait om een besluit van de TCMG waarin 15 schades aan de woning van de schademelder werd vergoed, maar voor 13 schades een vergoeding werd afgewezen. Volgens de aanvrager moesten ook die 13 schades worden vergoed en zou hij voor de andere schades een hogere vergoeding moeten hebben gekregen. Hij tekende daarom beroep aan bij de bestuursrechter.

Evident en aantoonbaar

De onafhankelijke deskundige die advies uitbracht aan de TCMG was tot de conclusie gekomen dat de 13 schades niet waren ontstaan door bodembeweging door mijnbouwactiviteiten, maar een andere oorzaak hadden. Omdat het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is (waarbij de bewijslast is omgekeerd) moet de deskundige van de TCMG dan motiveren dat er een evident en aantoonbaar uitsluitende andere oorzaak is.

Hoge drempel afwijzing

Daarmee hanteert de TCMG, in navolging van het advies van een panel van deskundigen, een hoge drempel voor het afwijzen van schadevergoeding. Tegelijk hoeft er geen ‘100 procent natuurwetenschappelijke’ onderbouwing te zijn om dat wel te doen. De motivering die de deskundige in zijn adviesrapport had gegeven voor de conclusie dat het bewijsvermoeden was weerlegd, was volgens de TCMG voldoende om te concluderen dat geen sprake was van mijnbouwschade. De rechtbank bevestigt dat.

Calculatiemethode

Daarnaast was de schademelder van mening dat de schadevergoeding die hem was toegekend onvoldoende zou zijn om de schade te herstellen. De rechtbank vindt dat de calculatie wel goed is gedaan. Daarbij wijst de rechtbank er op dat die tot stand is gekomen op advies van een onafhankelijke deskundige en is gebaseerd op een uniform calculatiemodel.

Wel extra schadevergoeding

Formeel is het beroep gegrond verklaard door de meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht. Er was een rekenfout geslopen in de oorspronkelijke berekening van de schade. De fout is door de TCMG zelf aangekaart bij de rechtbank. Het gaat om 387 euro. De oorspronkelijke schadevergoeding van 6.413 euro wordt daarmee 6.672 euro. De dertien schades waar het beroep om draaide, hoeven niet alsnog te worden vergoed.

35.000 besluiten, 19 beroepszaken

Er zijn sinds de start van de TCMG op 19 maart 2018 ruim 40.000 schademeldingen afgehandeld met bijna 35.000 besluiten. Bij 3,1 procent van de besluiten wordt bezwaar gemaakt. Na de bezwaarprocedure is het mogelijk in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Er lopen 18 beroepszaken bij de rechtbank, in 1 beroepszaak is nu uitspraak gedaan.

Top