Middelstum

HOME  |  Middelstum

Middelstum

Het dorp in de toekomst 

Wat karakteriseert nu het dorp Middelstum? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie. Deze visie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de NCG begint met het uitvoeren van inspecties. Loppersum en 't Zandt hebben nu een gebiedsvisie. Middelstum en Stedum zijn binnenkort aan de beurt.

"Aanschuiven in..." levert bouwstenen voor aanvraag bij Nationaal Programma Groningen

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".  In alle gesprekken stond de vraag "Wat heb je nodig om goed te kunnen leven?" centraal. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van projectaanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. Lees meer over "Aanschuiven in... de dorpen"

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er in Middelstum?

Inspecties en versterken

Veel woningen en andere gebouwen in Middelstum zijn inmiddels geïnspecteerd. NCG begon in 2016 met het inspecteren hiervan. In 2017 was ronde 2 van de inspecties. Ook in 2018 worden nog woningen in Middelstum geïnspecteerd.

Meer informatie over de plannen per dorp staat in Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG

Versterken huurwoningen

In 2015 en 2016 is er een pilot uitgevoerd waarbij woningen van Woongroep Marenland zijn versterkt en verduurzaamd. In 2018/2019 worden nog eens 64 huurwoningen van Woningstichting Wierden en Borgen in Middelstum versterkt en verduurzaamd. Meer informatie over de aanpak van de huurwoningen in Middelstum.

Eigen initiatief Ploegersweg 9 t/m 17

In de programma's 'heft in eigen hand' en 'eigen initiatief' worden woningen die niet aardbevingsbestendig zijn, gesloopt en/of aardbevingsbestendig gemaakt. De eigenaar van de woning staat aan het roer en ontwerpt met bouwbegeleiders van Nationaal Coördinator hun nieuwe woning. Vaak gaat het bij deze projecten om vrijstaande particuliere woningen. Bij de Ploegersweg in Middelstum wordt echter een rij woningen gesloopt en herbouwd. Bijzonder is de samenwerking van de eigenaren, maar ook de onderlinge samenwerking van de betrokken aannemers. Een viertal kleinere regionale aannemers heeft met elkaar een bouwcombinatie gevormd, die de klus voor de bewoners gaat klaren. Eind augustus is gestart met de sloop van de woningen. Direct omwonenden worden over de voortgang van het werk op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven die de bouwcombinatie uitgeeft.

Sloop woningen Ploegersweg

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk – vanwege de versterkingsopgave – niet in uw huis kunt wonen, wordt er voor vervangende woonruimte gezorgd. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte leest u onder Woningen ter overbrugging. In Middelstum zijn er meerdere tijdelijke woningen gebouwd. Het gaat om 30 woningen aan de Boerdamsterweg.

Het nieuwe kindcentrum

In Middelstum is een nieuw kindcentrum gebouwd. Hier komt in de loop van 2019 opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0-12 jaar. Het kindcentrum is inmiddels opgeleverd. Het gebouw zal ruimte bieden aan Openbare basisschool De Wilster, Christelijke basisschool Wicher Zitsema, Kinderopvang Kids2b en de bibliotheek.

Nieuwsbrief kindcentrum Middelstum_juli 2019
Nieuwsbrief Start van de bouw van het kindcentrum (juni 2018)
Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Middelstum (mei 2018)
Presentatie definitieve ontwerp van het kindcentrum (april 2018)


De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe kindcentrum, waar CBS Wicher Zitsema, OBS Willster en kinderopvang Kids2b worden gehuisvest. De GBS Klim-op behoudt een eigen schoolgebouw. Deze wordt gerealiseerd in het voormalige pand van CBS Wicher Zitsema.

Meer over scholen in de gemeente

Top