Loppersum

HOME  |  Loppersum

Loppersum

Gebiedsvisie

De gemeente heeft samen met bewoners een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie staat beschreven waar de eigenheid en identiteit van Loppersum nu precies in zit, wat de waarden van het dorp zijn. En hoe die behouden moeten en kunnen blijven. Denk daarbij aan het beschermd dorpsgezicht, de voorzieningen als ‘centrumdorp’, onze monumenten, maar ook de ruimte en de rust en de verbinding met het buitengebied. Dat geeft richting aan de toekomstvisie van het dorp en hoe die ingericht kan worden.

Gebiedsvisie van het dorp Loppersum Gebiedsvisiekaart van het dorp Loppersum

Wat gebeurt er in Loppersum?

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Het dorp Loppersum is voor de versterkingsopgave ingedeeld in acht ‘deelgebieden’. Elk deelgebied kent een eigen planning wat betreft inspectie en versterkingswerkzaamheden, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de woningen en gebouwen. Deze planningen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Loppersum-Noord

Loppersum-Noord is het gedeelte van Loppersum ruwweg tussen de Molenweg en het spoor. Hier ligt ook het gemeentehuis. Dit deel van Loppersum wordt de komende tijd vernieuwd en verduurzaamd. Meer informatie over Loppersum-Noord

Omgeving Pruimenhof

De werkzaamheden om de Pruimenhof te voorzien van nieuw asfalt,  zijn recent afgerond. Het aanbrengen van het asfalt is  afgestemd op de versterkingsopgave voor de woningen aan de Pruimenhof. De aannemer die 16 twee-onder-een-kapwoningen in de straat gaat versterken, is inmiddels  begonnen met de versterkingswerkzaamheden van de woningen. Onder regie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en  in samenwerking met Centrum Veilig Wonen (CVW) en de gemeente Loppersum, worden deze werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Pruimenhof half december 2019 zijn afgerond.

Pruimenhof eo

Werkzaamheden omgeving Delfstraat, Fivelstraat, Zeedijken en de Zijlvest

In juli 2018 is een nieuwsbrief uitgebracht over onder meer de werkzaamheden rond het herstel van de openbare ruimte. Nieuwsbrief omgeving Delfstraat, Fivelstraat, Zeedijken en de Zijlvest

In oktober 2016 is het CVW gestart met 'Project 43': de sloop en vervolgens nieuwbouw van 43 aardbevingsbestendige woningen aan de Delfstraat, Zijlvest en Zeedijken. Het project werd in twee fases uitgevoerd: in de zomer van 2017 waren de eerste 24 woningen klaar en in de zomer van 2018 waren alle 43 woningen opgeleverd.

Project 43 opgeleverd

Als ook de versterkingswerkzaamheden in het omliggende gebied zijn afgerond, start de herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners hebben meegedacht over de herinrichting van de openbare ruimte. Om de wijk alvast wat groener te maken zijn er al wat bomen geplant.

Kaart met ontwerp voor de herinrichting openbare ruimte

Versterkingsadviezen en inspecties

Van een groot deel van de woningen die in 2016 geïnspecteerd zijn, is in november 2017 het versterkingsadvies opgeleverd. Hieruit blijkt dat de versterkingsmaatregelen in Loppersum fors zijn; veel woningen moeten versterkt worden of er wordt onderzocht welk alternatief voor versterken passend is. Meer informatie over bouwkundig versterken.

In maart 2016 is de NCG begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. De geplande inspecties in het dorp Loppersum zijn inmiddels afgerond. Meer informatie over de inspecties in Loppersum.

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG
 

Versterken huurwoningen

In 2015 is een afspraak gemaakt tussen NAM en 7 woningbouwcorporaties om 1.650 huurwoningen in het aardbevingsgebied te herstellen, versterken, verbeteren en te verduurzamen. Meer informatie over de aanpak van de huurwoningen in Loppersum.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk – vanwege de versterkingsopgave – niet in uw huis kunt wonen, wordt er voor vervangende woonruimte gezorgd. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte lees u onder Woningen ter overbrugging.

In Loppersum zijn er ook wisselwoningen en logeerhuizen te vinden. Meer informatie over de tijdelijke woonruimte in het dorp Loppersum.

De inwonersondersteuner

In Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Het nieuwe kindcentrum

In Loppersum is een nieuw kindcentrum gebouwd. Hier is sinds juni 2019 opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0-12 jaar. Het gebouw biedt ruimte aan Christelijke basisschool Roemte, Openbare basisschool Prinses Beatrix en Kinderopvang Kids2b. Dit kindcentrum staat op de voormalige locatie van OBS Prinses Beatrix, aan de Schoolstraat.

Nieuwsbrief Kindcentrum en overige plannen voor Loppersum-Noord (juni 2019)
Nieuwsbrief Kindcentrum en overige plannen voor Loppersum-Noord (juli 2018)
Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Loppersum (mei 2018)

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

In 2018 wordt een nieuw kindcentrum gebouwd met plaats voor CBS Roemte, OBS Prinses Beatrix en kinderopvang Kids2b. De kinderen van de OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte krijgen nu les in een tijdelijke aardbevingsbestendige school bij de sporthal aan de Bosweg.

Meer over scholen in de gemeente

Top