Kansen & werkwijze

HOME  |  Scholen  |  Kansen & werkwijze

Kansen & werkwijze

Kansen

Klaar voor de toekomst

Deze versterkingsoperatie (ook wel: ‘scholentransitie’) is hét moment om de scholen in de gemeente Loppersum klaar te maken voor de toekomst.

Het doel van de transitie is: veilige, duurzame en toekomstbestendige kindcentra en scholen, met aandacht voor een goed binnenklimaat. Daarom worden alle kansen die er liggen benut, want ook hier geldt het motto: je kunt het maar één keer goed doen. De aanpak is gerelateerd aan twee belangrijke thema's:

  1. Meer informatie over de aanpak en thema duurzaamheid
  2. Meer informatie over de aanpak en thema leefbaarheid

Artist impression met een voorbeeld van een goed binnenklimaat

Verzekerd van onderwijs

Daarnaast levert deze transitie nog een ander voordeel op: door nu actie te ondernemen wordt de toekomst van het onderwijs (inclusief de huisvesting) in de gemeente Loppersum gewaarborgd voor de komende jaren.

Werkwijze

Passend bij het dorp

Bij elke versterking en sloop / nieuwbouw wordt een projectteam opgestart om het traject in goede banen te leiden. Zo’n projectteam wordt onder andere gevormd door de schooldirectie, de gemeente, locatieleider kinderopvang, architect en bouwkundig adviseur etcetera.

De manier waarop de ver- of nieuwbouw plaatsvindt, wordt steeds goed afgestemd met de schoolteams, ouders en omwonenden. Bijvoorbeeld door het instellen van een Verkeers- en omgevingscommissie. Zodat er echt maatwerk kan worden geleverd en er straks een school of kindcentrum staat dat optimaal past in het dorp en bij haar inwoners.

Onderstaand ziet u schetsontwerp schoolomgeving dorp Loppersum.

Schetsontwerp schoolomgeving

Hoe komt het ontwerp tot stand?

Tijdens het ontwerp van een te verbouwen of nieuw te bouwen schoolgebouw / kindcentrum, worden steeds de volgende stappen gezet:

  • Wensen van ouders & team met betrekking tot toekomstpakket inventariseren
  • Versterkingsadvies Centrum Veilig Wonen (CVW)
  • Per school definitief Programma van Eisen (met bovenstaande daarin meegenomen)
  • Voorlopig ontwerp (wordt aan schoolteams, Medezeggenschapsraad en ouders voorgelegd)
  • Definitief ontwerp
  • Aanvraag Omgevingsvergunning
  • Aanbesteding van de werkzaamheden
Top