Inwoners

HOME  |  Inwoners

Inwoners

Inwoners Zijlvest Loppersum

De gemeente Loppersum is een prachtige gemeente, waar we als inwoners samen – ondanks de aardbevingsproblematiek – de mooie dingen koesteren en de schouders zetten onder de toekomst. Vooropgesteld: de aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt, hebben een grote impact op een dorp en haar inwoners. Maar de versterkingsopgave die nu gaande is, biedt gelijk ook mogelijkheden om de dorpen mooier en klaar te maken voor de toekomst.

De gemeente werkt daarom met verschillende partijen samen aan een goede onderlinge binding in de dorpen, aan een goed economisch klimaat en een dynamisch sociaal leven. Zodat het prettig is om hier te wonen. Nu, straks en in de toekomst.

Wethouder Bé Schollema: "Onze gemeente heeft 17 mooie, karakteristieke dorpen. Maar daar gebeurt nogal wat deze jaren. Woningen, scholen, zorginstellingen; allerlei gebouwen worden versterkt. Soms zitten mensen lang in onzekerheid of en wanneer zij aan de beurt zijn, soms moeten ze tijdelijk hun huis uit. Ik zie wat een enorm effect dit op onze inwoners heeft. Voor ons staat als een paal boven water dat de veiligheid van de mensen het uitgangspunt moet zijn bij deze versterkingsopgave. En daar zullen we ons voor blijven inzetten."

Gevolgen einde gaswinning voor versterking

Het besluit van minister Wiebes om de gaswinning in Groningen in 2030 te beëindigen heeft gevolgen voor het versterkingsprogramma. De gemeente, NCG en veel andere partijen zijn betrokken bij deze enorme klus. De kans bestaat dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet: wat gaat er precies wanneer gebeuren en door wie? Deze website is dé plek waar u informatie vindt over de versterkingsopgave in de gemeente Loppersum. Zodat u zo goed mogelijk weet waar u aan toe bent en wat er nog te gebeuren staat.

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.

Veelgestelde vragen

Heeft u overige vragen over het lokale plan van aanpak? Neem dan contact op met de contactpersonen van NCG van het versterkingspunt Loppersum.
 

Het Nationaal Programma Groningen

De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben op 5 oktober 2018 het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied.
Het Nationaal Programma Groningen inclusief startdocument
Vraag & antwoord over het Nationaal Programma Groningen

Versterking & inspecties Kansen Woningen ter overbrugging Schade Dorpen

Opkoop woningen aardbevingsgebied

Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied konden zich aanmelden voor het opkopen van hun woning via het Koopinstrument 2018. Van de 88 aanvragen heeft NCG op basis van het beschikbare budget 28 woningen kunnen selecteren voor opkoop. De overige 60 woningen komen op een reservelijst.

Sociale Impact

Welzijn en gezondheid

De aardbevingen en de versterkingsopgave hebben niet alleen gevolgen voor de woningen: de psychische-, sociale- en maatschappelijke impact is vaak minstens zo groot. Denk aan psychische belasting, gezondheidsklachten, financiële problemen en onenigheid in de buurt. De gemeente Loppersum zet zich ook actief in om haar inwoners op die gebieden te ondersteunen.

Meer informatie over waar u terecht kunt
Meer informatie over afstemming met zorg- en welzijnsorganisaties
Kinderen in het aardbevingsgebied
 

Eigen Initiatief (voormalig Pilot Heft in eigen hand)

Wanneer u zelf versterkingsmaatregelen wilt nemen

Valt het gebied waar u woont (nog) niet onder de versterkingsopgave? Dan kunt u er ook voor kiezen om op eigen initiatief versterkingswerkzaamheden aan uw woning uit te laten voeren. De NCG startte in dat kader in 2016 de proef 'Heft in eigen Hand'. Daarin stelde de NCG 50 eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te (laten) voeren. Meer informatie over pilot Heft in eigen hand - Eigen Initiatief.  

Openbare ruimte

Het versterken van de woningen en gebouwen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de openbare ruimte in de gemeente Loppersum. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen en de ouderdom van bijvoorbeeld aanwezige riolering, de bestrating en groen, wordt herstel uitgevoerd. Dit kan variëren van het in de oude staat terugbrengen tot rioolvervanging en grootschalige herinrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie over Openbare Ruimte.
Meer informatie over actuele wegwerkzaamheden in de gemeente Loppersum


Lees meer over: Meedenken & meepraten

Meer informatie over leefbaarheid in relatie tot inwoners


Kinderen/jongeren en aardbevingen

Afbeelding informatie voor kinderen en jongeren

Informatie voor kinderen en jongeren (of klik op bovenstaande foto).

Top