Duurzaamheid

HOME  |  Duurzaamheid

Duurzaamheid

‘Duurzaamheid’ is een breed en veelgebruikt begrip, ook in de versterkingsopgave in onze gemeente. In feite zeggen we hiermee: we maken onze dorpen klaar voor de toekomst. Dat gebeurt onder andere door het milieubeleid van de gemeente, waarin staat dat de gemeente Loppersum in 2030 niet meer afhankelijk wil zijn van fossiele energiebronnen (o.a. aardgas, aardolie en steenkolen). Daarnaast resulteert dit beleid ook in meer praktische zaken, zoals in materiaalkeuze bij (ver)bouw en door het treffen van specifieke energiezuinige maatregelen.

‘Nul op de Meter’ (NoM) & alternatieven

‘Nul op de Meter’ (NoM maken) is het streven bij de woningen en gebouwen die versterkt of nieuw gebouwd worden. Kortom: liefst energieneutraal en in ieder geval zo energiezuinig mogelijk. In Loppersum en Middelstum zijn bijvoorbeeld al ruim 100 huurwoningen versterkt waarbij er ‘nul op de meter’ staat. 'Nul op de Meter' maken of fossielvrij, is een mooi streven. De eigenaar van een woning of gebouw bepaalt zelf of hij hierin investeert. Bij gebouwen die als cultureel erfgoed zijn aan te merken, is 'Nul op de Meter' maken lang niet altijd haalbaar. Hiervoor worden andere alternatieven gezocht, zoals het opwekken van energie met een dorpsmolen of een veld met zonnepanelen. Ook hiervoor geldt dat de eigenaar van het gebouw zelf bepaalt of hij daarin investeert.

Nu de scholen worden versterkt of opnieuw gebouwd, is dit direct een mooie kans om ook deze gebouwen in meerdere opzichten duurzaam te maken. Meer informatie over duurzaamheid in relatie tot scholen.

Vergoedingen voor duurzamer maken van uw woning

In het versterkingsadvies dat u ontvangt wanneer uw woning moet worden aangepast, staat wat er moet gebeuren om aan de norm te voldoen. Daar bovenop kunt u echter voor € 4.000,- tot € 7.000,- investeren in het duurzamer maken van uw woning (dit is het bedrag dat u ontvangt wanneer uw woning wordt versterkt). Mogelijk heeft u daarnaast ook nog eenmalig recht op een extra € 4.000,- (dit bedrag kunt u claimen wanneer u voor € 1.000,- aardbevingsschade heeft). Ook dit bedrag is bestemd voor het duurzamer maken van uw woning. Dit wordt als geheel opgepakt binnen het proces van het versterkingsadvies. Wilt u meer weten over de exacte mogelijkheden? U kunt contact opnemen met het Buurkrachtteam Loppersum.

Duurzaamheidslening voor woningeigenaren gemeente Loppersum

Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze manier wil de gemeente mensen motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van spouwmuren, de aanschaf van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak. Sinds juli 2018 kan een woningeigenaar bij de gemeente een aanvraag doen voor een lening (in de vorm van een bouwkrediet). Dit kan alleen voor werkzaamheden die nog niet begonnen zijn. Het unieke aan deze lening is de lage rente van 1,6%. Deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Inwoners kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Meer informatie over de lening en de aanvraagprocedure is te vinden op www.loppersum.nl/duurzaamheidslening.

Het digitale energieloket

De gemeente Loppersum is aangesloten bij het energieloket van de Groninger gemeenten. Dit energieloket is het startpunt voor al uw vragen over zonnepanelen, isolatie, subsidie, financiering, bedrijven en meer! Het energieloket biedt ‘eerste hulp bij energiebesparing’. Zij adviseren u gratis en onafhankelijk ‘op afstand’. Meer informatie is te vinden op www.loppersum.nl/energieloket.

2030: onafhankelijk van fossiele energiebronnen

De gemeente Loppersum heeft in haar Milieubeleidsplan een aantal concrete doelen gesteld:

  1. In 2030 is de gemeente Loppersum niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen (o.a. aardgas, aardolie en steenkolen).
  2. In 2020 is daar al een deel van behaald: 100% van de gemeentelijke dienstverlening, 50% van de woningbouw en 20% van de zakelijke markt maken dan al gebruik van andere, meer duurzame energiebronnen.

Proeftuin aardgasvrije wijken

De gemeente Loppersum gaat met subsidie van het Rijk woonwijken aardgasvrij maken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Loppersum, maar ook andere gemeenten zoals Appingedam, Delfzijl, Groningen, Oldambt en Pekela, aangewezen als 'proeftuinen' voor aardgasvrij wonen. Dit gebeurt als onderdeel van een speciaal Rijksprogramma om kennis hierover verder te ontwikkelen en te delen. In de circa 20 proeftuinen moet worden geleerd hoe samen met bewoners, bedrijven, netwerkbeheerders en andere stakeholders bestaande woningen succesvol van het gas kunnen worden afgehaald.

Individuele stimuleringsmaatregel om woningen aardgasvrij te maken

Er is een conceptregeling* ontwikkeld die op dit moment wordt uitgetest met ca. 10 woningen en het dorpshuis van Westeremden. De regeling stimuleert woningeigenaren om hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. De conceptregeling bestaat uit drie aspecten:

  1. Onderzoek van de woning door onafhankelijke energie-expert. Dit resulteert in een rapport met een set van maatregelen + begroting om het energieverlies van de woning drastisch te reduceren en om de woning aardgasvrij te maken
  2. Bijdrage van 30% van kosten van deze maatregelen met een maximum van € 5000,-
  3. Renteloze lening indien aanvullende financiering nodig is

* Het is de bedoeling om de conceptregeling in de zomer van 2019 vast te stellen en na eventuele aanpassingen definitief te maken. Vervolgens zal deze voor alle inwoners van de gemeente Loppersum worden opengesteld. Voor deze regeling is een bedrag van ruim 1 miljoen euro gereserveerd.

Bewonersinitiatieven voor verduurzaming van de dorpen

De dorpen zijn van ons allemaal en het is niet alleen de gemeente die plannen voor verduurzaming  maakt. Ook inwoners denken en werken mee om zoveel mogelijk energie te besparen. Zo ontstaan de mooiste burgerinitiatieven en georganiseerde activiteiten. In de gemeente Loppersum kennen we een flink aantal buurkrachtinitiatieven en energiecoöperaties.

Energietransitieplan Loppersum

Uit deze ambities, de duurzaamheidsambities van de provincie en uit de opdracht van de stuurgroep Energietransitie van de NCG, is het zogenaamde ‘Energietransitieplan Loppersum’ voortgekomen. Zestien partijen ondertekenden in september 2017 een akkoord om de genoemde doelstellingen waar te kunnen maken. Door samen te werken aan verschillende programmalijnen (zoals duurzaam wonen en windenergie), wordt de gemeente Loppersum meer en meer een duurzame gemeente.

Voor Loppersum-Noord ligt er inmiddels een voornemen om een warmtenet aan te leggen; dit is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water, afkomstig van een duurzame warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen of andere voorzieningen zoals de kerk  te verwarmen.

Intentieovereenkomst Energietransitieplan Loppersum
Presentatie bij ondertekening overeenkomst energietransitieplan Loppersum

Top