Betrokken partijen

HOME  |  Betrokken partijen

Betrokken partijen

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

De NAM is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van aardgas en aardolie in Nederland. Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen, sinds in 1959 in de gemeente Slochteren één van de grootste gasvelden ter wereld werd ontdekt.

Meer informatie en contactgegevens via de website van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

NEN

Logo NEN

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en de naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatie-instituut.
NEN is een professionele zakelijke organisatie zonder winstoogmerk. NEN houdt zich bezig met het aanbieden van internationale, Europese en nationale normalisatie, het doen van onderzoek en het beschikbaar stellen van de documenten, opleiding en advies over normen. De NEN heeft ook de NPR gepubliceerd: een richtlijn voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij aardbevingsbelastingen. Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen.

Meer informatie over NEN

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoek naar ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied.

Meer over CBS

Economic Board Groningen (EBG)

Logo Economic Board Groningen

De Economic Board Groningen (EBG) wil bijdragen aan de groei van duurzame werkgelegenheid en de bedrijvigheid in het aardbevingsgebied. EBG werkt aan programma's die de economie in Noord-Groningen een boost kunnen geven en verstrekt krediet aan ondernemers.

Meer over Economic Board Groningen (EBG)

Veiligheidsregio Groningen

De veiligheidsregio Groningen is een samenwerkingsverband tussen de verschillende hulpdiensten, zoals de politie, ambulance, brandweer en GGD. De veiligheidsregio richt zich op het voorkomen en bestrijden van noodsituaties en geeft informatie over wat te doen voor, tijdens of na een aardbeving.

www.veiligheidsregiogroningen.nl 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de omvang van de gaswinning vast en maakt beleid voor de aanpak van de gevolgen van de gaswinning.

Meer informatie via de website van het ministerie van Ecoonomische Zaken en Klimaat

Commissie Bijzondere Situaties

Beeldmerk Commissie Bijzondere Situaties

Bevingsschade, financiële én medische dan wel psychische problemen? De Commissie Bijzondere Situaties kan u mogelijk helpen. Aanmelden kan via de burgemeester, de Onafhankelijke Raadsman of via de NCG.

Meer over Commissie Bijzondere Situaties

EPI-Kenniscentrum

Logo EPI-kenniscentrum

Het EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen. De focus ligt op kennisdeling. Het EPI-kenniscentrum richt zich binnen het aardbevingsthema vooral op Educatie, Praktijk en Innovatie.

Meer over EPI-Kenniscentrum

Kerk en Aardbeving

Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in Noordoost-Groningen. Zij adviseren over de rol van de kerk  in het aardbevingsgebied. Te denken valt aan het aanstellen van geestelijk verzorgers om mensen bij te staan - voor iedereen ongeacht kerkelijke achtergrond.

Meer hierover leest u hier

Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

Logo Technische commissie bodembeweging

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. De Tcbb kan dan een technisch onderzoek instellen naar de vraag of, en zo ja in hoeverre de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw. Mensen met schade door gaswinning kunnen bij de Tcbb terecht, als zij het niet eens zijn met de afhandeling van hun schadeclaim.

Meer informatie over Tcbb

Provincie Groningen

De provincie vormt een schakel tussen het Rijk en gemeenten. Bij bijvoorbeeld de uitvoering van wettelijke taken die het Rijk aan gemeenten opdraagt, heeft de provincie vaak een toetsende of goedkeurende rol. Maar de provincie is niet alleen middenbestuur. Ze bepaalt ook regels voor gemeenten, bedrijven en inwoners.

In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar Groningers direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn daar voorbeelden van.

Meer informatie en contactgegevens via de website van de Provincie Groningen.

Gemeente Loppersum & gemeenten in het aardbevingsgebied

Logo gemeente Loppersum

Gemeente Loppersum bevindt zich in het epi-centrum van het aardbevingsgebied.

Zowel gemeenten als provincie Groningen zetten zich in voor hun inwoners en informeren hen over ontwikkelingen en plannen die hun regio aangaan.

De twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen zijn:
Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Meer informatie over gemeenten in het aardbevingsgebied

Ondernemersadviseur / Bedrijven Adviespunt Bodembeweging

Afbeelding Bedrijven Adviespunt Bodembeweging

Voor de specifieke situatie en vragen van ondernemers in het Groningen aardbevingsgebied, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een ondernemersadviseur aangesteld. Deze is werkzaam vanuit het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van de NCG. Wilt u weten waar u gebouwschade moet melden, heeft u vragen over bijvoorbeeld bedrijfsdiscontinuïteit, omzetschade, financiële aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid richting medewerkers, waardering van bedrijfsvastgoed of heeft u investerings-vraagstukken? Dan kunt u terecht bij de ondernemersadviseur.

Meer informatie vindt u op de website van de NCG

De Onafhankelijke Raadsman

De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor individuele klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of CVW. Klachten over bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman. De Onafhankelijke Raadsman staat 'boven' de partijen en heeft allereerst een adviserende rol. Daarnaast zal hij zich waar mogelijk ook inzetten als vraagbaak, bemiddelaar en ‘ombudsman’ voor iedereen die zich benadeeld voelt.

Meer informatie vindt u op de site van de Onafhankelijke Raadsman

Gronings Perspectief - Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Logo Gronings Perspectief

Onderzoekt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gezondheid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten in het onderzoek Gronings Perspectief.

Meer over Gronings Perspectief

Woongroep Marenland

Logo Woongroep Marenland

Woongroep Marenland is een woningcorporatie in Noordoost-Groningen, met een aanbod van huurwoningen in onder andere de gemeente Loppersum.

Meer over de organisatie Marenland en het woningaanbod

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) handelt de aanvragen af voor de regeling waardevermeerdering.

Meer over Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Gasunie

Logo Gasunie

Gasunie maakt aardgas geschikt voor dagelijks gebruik. Gasunie transporteert het gas en is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het netwerk van gasleidingen.

Meer informatie over Gasunie

Erfgoedloket Groningen

Logo Erfgoedloket

Het Erfgoedloket Groningen ondersteunt alle eigenaren en bewoners van monumentale panden in het aardbevingsgebied bij instandhouding van hun gebouw in relatie tot schadeherstel en versterking.

Meer informatie en contactgegevens via de website van Erfgoedloket Groningen

Stut-en-Steun

Logo Stut en Steun

Stut-en-Steun bestaat uit een team van deskundigen en is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Zij bieden ondersteuning en een luisterend oor aan alle mensen in het proces rondom de afhandeling van aardbevingsschade. Ook zijn zij te benaderen voor vragen over het veiliger maken, inspecteren of het bouwkundig versterken van woningen en de verschillende regelingen.

Meer over Stug-en-Steun

Groninger Bodem Beweging

Logo Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

Meer informatie over de GBB

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het KNMI zorgt voor betrouwbare en consequente metingen, data en prognoses die aan de basis staan van belangrijke besluiten die Nederland veilig houden.

Ga naar website KNMI

Arbiter Bodembeweging

Logo Arbiter Bodembeweging

Beslecht onafhankelijk en kosteloos geschillen over aardbevingsschade. Eigenaren die schade aan hun woning hebben gemeld op of na 1 januari 2016 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) en die na de contra-expertise nog geen overeenstemming hebben bereikt met CVW over het herstel ervan, kunnen contact opnemen met de Arbiter Bodembeweging. 

Meer over Arbiter Aardbevingschade

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Logo SodM

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Zij zien toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee.

Ga naar website SodM

Kinderombudsman

Logo Kinderombudsman

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut. In 2017 heeft zij onderzoek gedaan naar de gevolgen van aardbevingen voor kinderen en jongeren.

Meer informatie over de Kinderombudsman

Waterschap Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

www.noorderzijlvest.nl

Woonstichting Wierden & Borgen

Logo Wierden en Borgen

Wierden & Borgen is een wooncorporatie met een aanbod van huurwoningen in een deel van de provincie Groningen, waaronder de gemeente Loppersum.

Meer over de organisatie Wierden & Borgen en het woningaanbod

Vereniging Groninger Dorpen

Logo Vereniging Groninger Dorpen

De Vereniging Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners. Dat doen ze als ondersteuner, als belangenbehartiger, als intermediair, als initiator, als procesbegeleider en projectleider.

Meer informatie over Vereniging Groninger Dorpen

GasTerra

Logo Gasterra

GasTerra is verantwoordelijk voor de handel in gas. GasTerra exporteert gas en levert in Nederland vooral gas aan de industrie en energieleveranciers.

Meer informatie over Gasterra

Stichting Monument en Materiaal

Logo Stichting Monument en Materiaal

Stichting Monument & Materiaal heeft een grote, rijk gevarieerde voorraad aan bouwmaterialen afkomstig van sloop en/of schenkingen. Deze bouwmaterialen zijn beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd. De stichting verzorgt ook publicaties, lezingen en exposities, op het terrein van de cultuurhistorie in de drie noordelijke provincies.

Meer informatie en contactgegevens via de website van Stichting Monument en Materiaal

Commissie Bodemdaling

Afbeelding Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling heeft als taak om vast te stellen welke maatregelen moeten worden getroffen om schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning te voorkomen of te compenseren. De commissie gaat ook na welke kosten de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), overeenkomstig de regels van de bodemdalingsovereenkomst, daarbij moet  vergoeden.

Ga naar website Commissie Bodemdaling

Groninger Gasberaad

Logo Groninger Gasberaad (GGB)

Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied. Zij willen ervoor zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de NCG de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is. Dat mensen en organisaties zoveel mogelijk ontlast worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt.

Meer over het Groninger Gasberaad

Top